Satakunnan Osuuskauppa, polttoöljykaupan tilausrekisteri

Tietosuojaseloste (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

  1. Rekisterinpitäjä

  Satakunnan Osuuskauppa

  Puh: 029 009 6000

  Postiosoite: PL 14, 28101 Pori

  Käyntiosoite: Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori

  Y-tunnus: 0137281-8

  1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

  tietosuojavastaava@sok.fi

   

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  tietosuoja.satakunta@sok.fi

   

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään osana asiakkaalle tuotettavaa palvelua, joka mahdollistaa liiketoiminnan, markkinoinnin ja myynnin edistämisen sekä asiakasviestinnän.

  Henkilötietoja käsitellään osana polttoöljyn myyntiä. Henkilötietoja käsitellään myyntitilausten kirjaamiseen asiakkaittain (puhelin- ja internettilaukset) sekä maksamiseen ja Bonusten kirjaamiseen. Myyntitilauksia välitetään edelleen polttoöljyn toimittajalle toimituksen toteuttamiseksi. Luotolla myynnin ja laskutuksen yhteydessä luovutamme henkilötietoja Satakunnan Osuuskaupan laskutusasiakasrekisteriin polttoöljymyynnin toteuttamiseksi ja mahdollista saatavien perintää varten. Katso lisätietoja Satakunnan Osuuskaupan laskutusasiakasrekisterin tietosuojaselosteesta.

  1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

   

  Art. 6.1 a) Suostumus

  Bonusten kirjaaminen

   

  Art. 6.1. b) Sopimus

  Tilaus- ja toimitussopimus

  Henkilötunnuksen käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteiseen yksilöimiseen sopimuksen, ja rekisteröidyn tai rekisteripitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

   

  1. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

  Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

   

  1. Käsiteltävät henkilötiedot

  Osuuskaupan polttoöljykaupan toteuttamiseen käsittelemät tiedot:

  • nimi
  • yrityksen nimi
  • Y-tunnus
  • Tilauskoodi
  • henkilötunnus
  • toimitusosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • osuuskaupan jäsennumero
  • S-Business –kortin numero
  • laskutusosoite, jos eri kuin toimitusosoite
  • mahdolliset tontin erikoispiirteet kuljetusyhtiölle
  • tiedot asiakkaan ostoista
  • maksutiedot
  • tiedot maksusuorituksista ja saatavista
  • tieto luottokelpoisuudesta
  • toimituksen lisätiedot

  Polttoöljyn toimittajalle ja kuljetusyhtiöille siirrettävät tiedot:

  • asiakkaan nimi
  • polttoöljyn toimitusosoite
  • puhelinnumero ja/tai sähköposti
  • toimituksen lisätiedot

   

  1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

  • asiakkaan yhteystiedot
  • luottotiedot
  • maksutiedot
  • laskutustiedot
  • toimituspaikan tiedot
  • tilaushistoria

   

  1. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

  Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään.
  Tieto luottokelpoisuudesta saadaan yhteistyökumppaneiden järjestelmistä.

  1. Henkilötietojen vastaanottajat

  Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

  Henkilötietoja käsitellään polttoöljytoimittajalta ja sen kumppaneina toimivien kuljetusliikkeiden toimesta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä.

  Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  Osuuskaupalla on oikeus siirtää erääntynyt saatava perintään kolmannelle osapuolelle.

  Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

   

  Tietoa ostoista luovutetaan laskutuskumppanille polttoöljytilauksen laskutusta varten sekä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin bonuksenmyöntämisehtojen puitteissa.

   

  1. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatoimet

  Käytämme alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä, ja tietoja siirretään rajatusti Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä tietosuojalainsäädännön edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta.

  Henkilötietoja ei siirretä kansainvälisille järjestöille. ​

  Asiakastietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, silloin kun se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Ylläpito- tai teknisen tuen palvelukumppanimme on asianmukaisin sopimuksin sitoutunut tietosuojajärjestelyyn palvelu- ja tietojenkäsittelysopimuksen sekä EU:n mallilausekkeiden mukaisesti.

  1. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

  Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

  Säilytämme polttoöljykauppaan liittyviä henkilötietojasi asiakassuhteen keston ajan. Poistamme säännöllisesti vanhentuneita tietoja.

  Osuuskauppatilaus paperidokumenttina: kuluva + 2 kk tai vaihtoehtoisesti siihen saakka, että saatavat on suoritettu.

  Tilausportaali: asiakastieto poistetaan Osuuskaupan toimesta laskutuksen jälkeen + 2 kk tai kun saatavat on suoritettu.

   

  Polttoöljyn toimittaja säilyttää tilaustietoja kuluva vuosi + 2 vuotta turvallisten polttonestetoimitusten varmistamiseksi.

  Kuljetusyhtiö säilyttää paperidokumenttia (mittarilipuke, toimituslähete) kirjanpitolainsäädännön edellyttämät 6+1 vuotta

  1. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada tutustua henkilötietoihin (tietopyynnön kautta)
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus (suoramarkkinointi)
  • Oikeus peruuttaa suostumus (suoramarkkinointi)
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen automaattisen käsittelyn osalta
  • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

  Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. Katso lisätietoja osoitteesta

  https://tietosuoja.s-ryhma.fi/

  Henkilöllä on myös oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  1. Suostumuksen peruuttaminen

  Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.

  1. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

  Polttoöljykaupan luottomyyntisopimus ei toteudu eikä polttoöljyä voida toimittaa.

  1. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

  Henkilön luottoluokitustieto saadaan Bisnode Finlandin luottotietorekisteristä automaattisen luottotietokyselyn välityksellä. Polttoöljytilauksen yhteydessä tulee antaa henkilötunnus, joka toimii luottotietokyselyn käynnistävänä tietona. Automaattinen päätöksenteko on välttämätöntä polttoöljysopimuksen ja luottomyynnin toteuttamiseksi. Tutkimme käyttämämme kumppanit ja luottoluokitusmenetelmät säännöllisesti sen varmistamiseksi, että menetelmät ovat oikeudenmukaisia, tehokkaita ja tasapuolisia.

   

  1. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

  Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Polttoöljykaupan järjestelmätoimittajat ja polttoöljyn toimittaja käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

  S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

  Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.